Hangzhou / Jiangsu cutaway

Shot at China Jiangsu Nanjing/Suzhou, Beijing, Neimeng Wulanbutong.